Termin zgłaszania aplikacja do Klubu 30 PTK - 15 lutego 2013

2013-01-14
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że 15 lutego mija tegoroczny termin zgłaszania wniosków osób ubiegających się o wstąpienie do Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, struktury o statusie sekcji PTK, założoną w 1994 roku z inicjatywy prof. Leszka Ceremużyńskiego jako forum integracji dla młodych polskich kardiologów, którzy osiągnęli znaczący międzynarodowy sukces naukowy przed 40. rokiem życia. Głównym celem działania Klubu jest integracja środowiska młodych polskich kardiologów poprzez wzajemne spotkania, informowanie się o prowadzonych badaniach naukowych, dzielenie się inspirującymi pomysłami badawczymi.
Poniżej zamieszczam regulamin dotyczący nowych członków.
Wnioski (druk dostępny na stronie www Klubu:klub30.ptkardio.pl/) należy przesyłać na adres: reng@op.pl
Szczególnie zachęcam kierowników jednostek i opiekunów naukowych zespołów do zweryfikowania czy młodzi członkowie ich zespołów spełniają kryteria członkostwa i zachęcenia ich do zgłoszenia aplikacji.

Z poważaniem
dr hab. Marcin Grabowski
Przewodniczący Klubu 30
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


Do Klubu 30 może wstąpić członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:
a) Przed ukończeniem 35 roku życia (decyduje data złożenia wniosku).
b) Warunkiem przyjęcia jest opublikowanie prac (jako pierwszy autor) w recenzowanych pismach wymienionych w Liście Filadelfijskiej, o łącznym Impact Factor prac co najmniej 3, przy czym jedna praca musi być pracą Oryginalną.
c) Ubiegający się o wstąpienie do Klubu powinien przesłać wniosek (druk dostępny na stronie www Klubu: http://klub30.ptkardio.pl/ ) do Przewodniczącego Klubu do dnia 15 lutego każdego roku. Do wniosku należy dołączyć list popierający od samodzielnego pracownika naukowego, będącego członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
d) Osoby ubiegające się o wstąpienie do Klub zapraszane są na wiosenne spotkanie Klubu, odbywane w okresie kwiecień-czerwiec każdego roku; na spotkaniu tym, ubiegający się o wstąpienie do Klubu wygłasza wykład oparty na swym dotychczasowym dorobku naukowym; po wykładzie, członkowie Klubu w głosowaniu jawnym, przeprowadzanym metodą zwykłej większości głosów, opiniują kandydata na członka Klubu
e) Przewodniczący Klubu przesyła informacje na temat nowych, pozytywnie zaopiniowanych kandydatów do Klubu do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego do 1 lipca każdego roku.
f) Kandydatury nowych członków są przedstawiane i zatwierdzane na posiedzeniach Zarządu Głównego przed Kongresem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
g) Oficjalne przyjęcie do Klubu następuje jeden raz w roku w trakcie ceremonii otwarcia Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.