O głównych wyzwaniach stojących przed PTK – exposé prof. Piotra Hoffmana, kandydata na Prezesa ZG PTK w kadencji 2015-2017

2013-07-01
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Rekomendacja Zarządu Głównego PTK na stanowisko Prezesa – elekta ZG PTK jest dla mnie nie tylko ogromnym wyróżnieniem ale także zobowiązaniem do intensywnej pracy. Planowanie aktywności na dwa lata do przodu nie jest łatwe, szczególnie przy tak zmiennej rzeczywistości. Prezesura prof. Waldemara Banasiaka a następnie prof. Janiny Stępińskiej to czas nowych rozwiązań organizacyjnych i pomysłów skierowanych zarówno do lekarzy jak i do społeczeństwa. Rosnąca liczba członków Towarzystwa świadczy o trafności tych posunięć. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że głównym zadaniem będzie utrzymanie dotychczasowych kierunków rozwoju i sposobów realizacji celów. Współpraca z prof. Zbigniewem Kalarusem pozwoli mi lepiej przygotować się do tej roli.

Kluczowa pozostanie odpowiedzialność za edukację. Dotychczasowa formuła zjazdów PTK wydaje się optymalna, co nie oznacza braku gotowości na zmiany. Obecna proporcja między edukacją a nauką dobrze odzwierciedla oczekiwania środowiska kardiologicznego. Edukacja powinna pozostać ważnym polem współpracy z Asocjacjami, Sekcjami i Oddziałami PTK. Szczególnie chciałbym wzmocnić rolę Oddziałów w tym zakresie. Edukacja ma rosnące znaczenie wobec naturalnie postępującej specjalizacji w kardiologii. Będę namawiał Sekcje do organizacji wspólnych spotkań, co poszerzy grono słuchaczy i pozwoli uniknąć nakładania terminów kolejnych konferencji. Szczególną uwagę poświęcę Multimedialnej Platformie Edukacyjnej, której pierwsze materiały spotkały się z akceptacją środowiska. Podzielam opinię o wyjątkowości tego sposobu edukacji. Współpraca z prof. Jarosławem Drożdżem, Przewodniczącym Rady Naukowej MPE, będzie miała na celu stworzenie przyjaznego źródła nowoczesnej wiedzy kardiologicznej. Będę kontynuował wysiłki mające na celu formalne włączenie MPE do edukacji specjalizacyjnej z kardiologii. MPE powinna być w rękach PTK, co nie wyklucza współpracy z platformą ESC. Należy spodziewać się dalszego dialogu na ten temat.

Chciałbym, by motywem przewodnim mojego przewodnictwa w PTK było obrazowanie w kardiologii. Ogromny postęp, którego jesteśmy świadkami, zmienił algorytmy diagnostyczne chorób serca. Konieczne jest opracowanie wytycznych w tym zakresie, dedykowanego polskiemu środowisku.

PTK będzie wspierać aktywności naukowe. Istotna rola przypadnie Komisji Nauki i Grantów. Będę zabiegał o utrzymanie dotychczasowego systemu przyznawania grantów wyjazdowych na główne zjazdy kardiologiczne.

Współpraca z zespołem Kardiologii Polskiej, oficjalnym czasopismem PTK będzie miała na celu zachowanie wysokiej jakości merytorycznej i edytorskiej pisma. Jestem zwolennikiem dbałości o jak najwyższy IF pisma, co uzasadniałem w wcześniejszych dyskusjach.

Konieczne jest podtrzymanie/nawiązanie współpracy z ośrodkami decydenckimi w kraju i z mediami w celu prezentowania możliwości i osiągnięć naszego środowiska, przedstawiania problemów wraz propozycjami rozwiązań. W możliwym zakresie będę zabiegał o współuczestniczenie przy podejmowaniu ważnych dla środowiska decyzji, do czego niezbędna jest współpraca z Konsultantem Krajowym, którą deklaruję. Szczególnie ważna wydaje się aktywność w trakcie ustalania zakresu umiejętności lekarskich. Ważna pozostanie współpraca z innymi Towarzystwami Lekarskimi i organizacjami społecznymi mająca na celu, między innymi, promocję prozdrowotnego trybu życia.

Konieczna jest dbałość o finanse towarzystwa w coraz trudniejszych warunkach zewnętrznych. Dlatego będę aktywnie zachęcał firmy farmaceutyczne i sprzętowe do wsparcia działań naszego Towarzystwa.
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest ważnym miejscem na kardiologicznej mapie Europy. Zarząd pod moim przewodnictwem będzie w pełni współpracował z naszymi przedstawicielami w strukturach ESC prowadząc wspólne działania.


Jak wspomniałem, powyższe zamierzenia stanowią głównie kontynuację obecnych działań ZG. Pozostanę otwarty na nowe formy aktywności a ostateczne decyzje podejmowane będą po dyskusji, z uwzględnieniem korzyści PTK i jego członków.


Prof. dr hab. med. Piotr Hoffman