Konkurs na ofertę przygotowania koncepcji i zawartości kursu e-learningowego pt. „Nadciśnienie płucne i niewydolność prawej komory“ dla Multimedialnej Platformy Edukacyjnej PTK

2014-07-17
I. Informacje ogólne
 1. Postępowanie Konkursowe ma na celu wybór Zespołu Ekspertów Edukacyjnego Bloku Tematycznego wraz z Liderem Zespołu Ekspertów (dalej zwany: „Autor/Autorzy EBT”) na czas określony w Umowie o dzieło zawartej pomiędzy „Autorem/Autorami EBT” a Polskim Towarzystwem Kardiologicznym.
 2. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) uruchomiło Multimedialną Platformę Edukacyjną PTK, w ramach której tworzone będą kursy e-learningowe adresowane do członków PTK.
 3. Kursy e-learningowe tworzone będą na podstawie umowy o dzieło przez „Autorów/Autorów EBT“, którzy wyłonieni zostaną w drodze konkursu ofert.
 4. Kursy powinny odpowiadać specyfice e-learningu i muszą mieć charakter dzieła w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i być tworzone z myślą o tym celu.
 5. Kurs “Nadciśnienie płucne i niewydolność prawej komory” powinien być tworzony w oparciu o zakres wiedzy z uznanych dokumentów źródłowych (wytyczne towarzystw naukowych i grup roboczych, konsensusy ekspertów, itp.). Szczególnie istotnym dokumentem dla niniejszego kursu są “Wytyczne dotyczące rozpoznawania i leczenia nadciśnienia płucnego 2009” opublikowane w “Kardiologii Polskiej” oraz dostępne na www.ptkardio.pl.
 6. Kurs “Nadciśnienie płucne i niewydolność prawej komory” powinien być tworzony w oparciu o „ESC Core Curriculum for the General Cardiologist (2013)” dostępny pod adresem http://www.escardio.org/education/coresyllabus/Pages/core-curriculum.aspx oraz http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/34/30/2381.full.pdf.
 7. Kursy muszą być poparte wyłącznie własnymi zdjęciami, filmami, zapisami badań EKG, ECHO, CT, NMR itd we wszystkich lekcjach testu.
 8. Liczba tematów (lekcji) w obrębie kursu nie jest limitowana, ale nie powinna przekraczać 20.
 9. W skład każdej lekcji musi wchodzić krótki opis celów (wytycznych edukacyjnych), które zostaną osiągnięte po ukończeniu lekcji
 10. Wprowadzenie do kursu “Nadciśnienie płucne i niewydolność prawej komory” powinno mieć charakter omówienia patofizjologii schorzeń, patogenezy objawów klinicznych oraz innych ważnych kwestii dla klinicysty.
 11. Kolejne lekcje powinny omawiać zagadnienia diagnostyczne i terapeutyczne nadciśnienia płucnego i niewydolności prawej komory ważne dla współczesnego klinicysty.
 12. Każda lekcja powinna kończyć się testem złożonym z 5 pytań.
 13. W testach wymaganych jest 5 wariantów odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każda z odpowiedzi nieprawidłowych musi być opatrzona komentarzem wyjaśniającym potencjalną przyczynę nieprawidłowej odpowiedzi i naprowadzającym na samodzielny wybór właściwej opcji.
 14. Wybór niewłaściwej odpowiedzi powinien, po odpowiednim komentarzu, prowadzić do ekranu lekcji pomagających zrozumieć omawiane zagadnienie.
 15. Łączna liczba zapisów pytań w ramach kursu „Nadciśnienie płucne i niewydolność prawej komory” powinna wynosić co najmniej 100.
 16. Zakres tematyczny pytań kursu pt. „Nadciśnienie płucne i niewydolność prawej komory“ powinien obejmować wymagania aktualnego programu specjalizacyjnego z dziedziny kardiologii, w tym m.in.:
  • kryteriów diagnostycznych nadciśnienia płucnego oraz niewydolności prawej komory,
  • interpretacji wyników badania EKG, echokardiografii z uwzględnieniem szacunkowej oceny ciśnień płucnych oraz funkcji prawej komory, testów czynnościowych płuc, gazometrii, stężeń biomarkerów, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, scyntygrafii perfuzyjnej i wentylacyjnej płuc, angiografii płucnej i inwazyjnych pomiarów ciśnień,
  • epidemiologii,
  • podstaw klinicznych współczesnej klasyfikacji,
  • obrazu klinicznego nadciśnienia płucnego,
  • wskaźników rokowniczych,
  • współczesnej terapii farmakologicznej i interwencyjnej nadciśnienia płucnego z uwzględnieniem działania przyczynowego,
  • terapii powikłań nadciśnienia płucnego


II. Wymaganie ofertowe
 1. Pełną ofertę w formacie tekstowym lub lepiej PDF przesyła się elektronicznie na adres poczty elektronicznej Dyrektor Biura PTK Pani Beaty Lewandowskiej: zarzad.glowny@ptkardio.pl
 2. Oferta powinna pochodzić z ośrodka/ośrodków wykonującego/-ych pełen profil badań kardiologicznych w tym badań echokardiograficznych, CT oraz cewnikowania serca– wymagane pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.
 3. „Autorzy EBT“ zobowiązują się przekazać prawa autorskie do pełnej zawartości kursu na rzecz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego– wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.
 4. Ośrodek/ośrodki, z których pochodzą oferty wyrażą zgodę na umieszczenie w ramach kursu e-learningowego zapisów badań wykonanych w danym ośrodku – wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.
 5. Czas tworzenia kursu nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia konkursu- wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.
 6. Lider projektu zobowiązuje się do wprowadzenia niezbędnych modyfikacji oraz okresowej aktualizacji kursu (min. 1 raz w roku) przez okres 5 lat,- wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę. Deklaracja powinna obejmować wprowadzenie wszystkich niezbędnych aktualizacji w terminie do 3 miesięcy od pojawienia się nowych wytycznych ESC.
 7. Oferta powinna zawierać krótki opis koncepcji Edukacyjnego Bloku Tematycznego z tematami poszczególnych lekcji oraz składem osobowym Autorów, wybrany oferent otrzyma w dalszej kolejności wytyczne do przygotowania materiałów źródłowych.
 8. Oferta powinna zawierać wymienione poniżej elementy, które będą podlegały ocenie przez Radę Naukową Multimedialnej Platformy Edukacyjnej PTK (dalej: Komisja Konkursowa):
  • imię i nazwisko, tytuł naukowy oraz dane kontaktowe osoby proponowanej do pełnienia funkcji Lidera projektu- kierownika zespołu ekspertów Edukacyjnego Bloku Tematycznego,
  • nazwy oraz dane kontaktowe pracowni i ośrodka/ośrodków, z których pochodzi oferta, oraz które w ramach koncepcji zostaną zaproszone do współpracy w zakresie opracowania materiałów,
  • imiona i nazwiska, tytuły naukowe oraz dane kontaktowe do wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie koncepcji kursu,
  • opis koncepcji Edukacyjnego Bloku Tematycznego wraz z ogólnym planem kursu e-learningowego z podziałem na moduły (lekcje).
  • Informacja o konkursie opublikowana zostanie dnia 17 lipca 2014 na stronie internetowej www.ptkardio.pl


III. Zasady postępowania konkursowego
 1. Postępowanie konkursowe przeprowadza 3-osobowa Komisja Konkursowa wybrana przez Zarząd Główny PTK w głosowaniu tajnym. Jednym z członków Komisji powinien być członek Zarządu Głównego. Rolę przewodniczącego Komisji pełni Przewodniczący Platformy Edukacyjnej PTK.
 2. Konkurs uważa się za ważny gdy złożona zostanie co najmniej 1 oferta odpowiadająca wszystkim wymogom formalnym.
 3. Rozstrzygnięcia we wszystkich sprawach dotyczących konkursu Komisja podejmuje zwykłą większością głosów.
 4. Komisja Konkursowa wybiera co najwyżej jedną ofertę.
 5. Komisja Konkursowa może nie wybrać żadnej oferty.
 6. Komisja Konkursowa przekazuje wyniki konkursu Prezesowi PTK do ostatecznej akceptacji bądź odrzucenia.
 7. Wyniki konkursu są ogłaszane niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Prezesa PTK na stronie internetowej www.ptkardio.pl.
 8. Komisja zastrzega sobie prawo do interpretowania regulaminu oraz przypadków spornych, nie ujętych w jego treści.


IV. Postanowienia końcowe
 1. PTK zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, przesunięcia terminu jego rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej odnośnie wyniku postępowania konkursowego nie ma odwołania.
 4. Oferty należy przesyłać do dnia 25 sierpnia 2014 (decyduje data otrzymania pełnej dokumentacji) na adres: zarzad.glowny@ptkardio.pl
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 sierpnia 2014 roku.
 6. Podpisanie Umowy o dzieło z „Autorem/Autorami EBT” nastąpi do dnia 8 września 2014 roku.
 7. Pełny zakres wszystkich elementów kursu e-learningowego "Nadciśnienie płucne i niewydolność prawej komory" musi zostać przesłany pod wskazany adres do dnia 15 listopada 2014 roku.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.