Program Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

2015-08-26
Program Obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Wrocław, 1 października 2015 r.


Zgodnie z pkt. 6.3, 6.4 i 6.5. Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) Zarząd Główny PTK zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTK (Zgromadzenie”) na dzień 1 października 2015 roku, podczas XIX Międzynarodowego Kongresu PTK, we Wrocławiu, w miejscu obrad XIX Międzynarodowego Kongresu PTK, Centrum Kongresowe - Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1

I termin - godzina 12:30;
II termin - godzina 14:00.

Porządek Obrad:
1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zgromadzenia.
3. Przyjęcie Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK, które odbyło się w Wiśle w dniu 8 maja 2015 roku.*
4. Informacja Przewodniczącego Komisji Wyborczej PTK dotycząca wyboru 4 (czterech) członków Zarządu Głównego PTK w kadencji 2015-2017.
5. Wybory Prezesa-Elekta Zarządu Głównego PTK w kadencji 2015-2017
6. Wybory członków Zarządu Głównego PTK, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród i Komisji Wyborczej w kadencji 2015-2017.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2014:
7.1. Prezentacja sprawozdania finansowego przez Skarbnika PTK;
7.2. Prezentacja opinii Komisji Rewizyjnej PTK n/t sprawozdania finansowego PTK;
7.3. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK;
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku.
9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego PTK w kadencji 2013-2015
i sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2013-2015 oraz podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Zarządu Głównego PTK i Komisji Rewizyjnej PTK w kadencji 2013-2015.
10. Uchwała dotycząca udzielenia absolutorium członkom Zarządu Głównego PTK kadencji 2013-2015.
11. Uchwała dotycząca udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej PTK kadencji 2013-2015.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.


* Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTK, które odbyło się w Wiśle w dniu 8 maja 2015 roku.