Sprawozdanie z działalności Zarządu Głownego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) za okres 2013-2015

2015-10-12
DANE O STRUKTURZE I CELACH PTK

NAZWA: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (dalej także „PTK”)
SIEDZIBA i ADRES: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, ul. Stawki 3a lok. 1-2,
00-193 Warszawa
DATA WPISU DO KRS - Polskie Towarzystwo Kardiologiczne zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX (obecnie XII) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 kwietnia 2004 roku,
NR KRS: 204939
REGON: 001238293
DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU GŁÓWNEGO:
1. Prof. dr hab med. Zbigniew Kalarus – Prezes
2. Prof. dr hab. med. Janina Stępińska – Poprzedni Prezes
3. Prof. dr hab med. Piotr Hoffman – Prezes-Elekt
4. Dr hab. med. Przemysław Mitkowski – Skarbnik
5. Dr hab. med. Marcin Grabowski – Sekretarz
6. Dr hab. Med. Rafał Baranowski
7. Prof. dr hab. med. Andrzej Bochenek
8. Prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
9. Dr hab. med. Piotr Jankowski
10. Dr hab. med. Maria Olszowska
11. Prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak
12. Prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk
13. Prof. dr hab. med. Bożena Sobkowicz

LICZBA CZŁONKÓW PTK:
Wrzesień 2013: 6480* ; Październik 2013: 4646
Wrzesień 2015: 5120
W październiku 2013, 1834 członków PTK zostało wykreślonych z powodu niepłacenia składek członkowskich od ponad trzech lat.
W czasie kadencji przyjęto 465 nowych członków.

Stan osobowy w Oddziałach PTKLiczba członków
Oddział Białostocki PTK141
Oddział Bydgoski PTK207
Oddział Gdański PTK267
Oddział Katowicki PTK597
Oddział Kielecki PTK81
Oddział Krakowski PTK637
Oddział Lubelski PTK 271
Oddział Łódzki PTK434
Oddział Olsztyński PTK60
Oddział Opolski PTK76
Oddział Podkarpacki PTK133
Oddział Poznański PTK386
Oddział Radomski PTK44
Oddział Szczeciński PTK159
Oddział Toruński PTK89
Oddział Warszawski PTK1082
Oddział Włocławski PTK35
Oddział Wrocławski PTK361
Oddział Zamojski PTK60
RAZEM5120


Za szczególnie ważne uważam zwiększenie w tej kadencji liczby członków Klubu 30 ze 159 (169 - 10 osób wykreślonych) do 182.

CELE STATUTOWE PTK, MISJA:
1. Profilaktyka i zwalczanie chorób serca i naczyń oraz promocja zdrowia w zakresie kardiologii i dziedzin medycyny z nią związanych wśród społeczeństwa;
2. Upowszechnianie wiedzy o postępach kardiologii i kardiochirurgii wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia;
3. Inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie chorób serca i naczyń oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej;
4. Współdziałanie z parlamentem, administracją państwową, samorządową, mediami oraz innymi podmiotami i organizacjami w usprawnianiu opieki kardiologicznej w Polsce;
5. Współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej (lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia) w zakresie kardiologii.

DZIAŁALNOŚĆ PTK

Dla osiągnięcia celów statutowych Polskie Towarzystwo Kardiologiczne prowadziło w okresie sprawozdawczym działalność polegającą na:
1) organizacji kongresów, konferencji i innych spotkań naukowych i dydaktycznych,
2) organizacji popularnych wykładów oraz inicjowaniu działań dla zaznajomienia społeczeństwa z problematyką chorób serca i naczyń, a zwłaszcza z ich profilaktyką;
3) podejmowaniu wszelkich innych prac, zmierzających do podniesienia w Polsce wiedzy z zakresu kardiologii;
4) organizacja spotkań z przedstawicielami komisji zdrowia sejmu i senatu celem przedstawienia osiągnięć i problemów polskiej Kardiologii
5) współpraca z NFZ poprzez liczne robocze Spotkania. Uzyskano wprowadzeni nowej, potrzebnej procedury JGP z zakresu leczenia ciężkiej niewydolności serca
6) współpracy z Ministerstwem Zdrowia celem wdrożenia nowych metod diagnostycznych i leczniczych
7) promowaniu inicjatyw badawczych, a zwłaszcza tych, które powodują zbliżenie Polski ze światem w dziedzinie kardiologii i nauk medycznych z nią związanych;
8) uczestniczeniu w różnych formach kształcenia podyplomowego lekarzy i szkolenia innych pracowników służby zdrowia;
9) uczestniczeniu w konkursowym postępowaniu kwalifikacyjnym i w egzaminach specjalizacyjnych z dziedziny kardiologii;
10) uczestniczeniu w przygotowaniu nowego programu specjalizacji w dziedzinie kardiologii;
11. wprowadzenie kursów platformy edukacyjnej do programu specjalizacji z Kardiologii
12) ogłaszaniu konkursów i przyznawaniu nagród za wyróżniające się prace z dziedziny kardiologii;
13) prowadzeniu działalności wydawniczej w postaci czasopism, broszur, książek, a także innych materiałów naukowych i edukacyjnych, we własnym zakresie lub też zlecając ich wykonanie wyspecjalizowanym podmiotom;
14) prowadzeniu działalności promocyjnej związanej z celami statutowymi;
15) współpraca z ESC oraz innymi strukturami europejskimi w sprawie akredytacji działalności edukacyjnej i specjalizacji;
16) Kontynuacja współpracy z Parlamentem Europejskim w ramach grupy Cardiopolicy stworzonej przez ESC.
17) współpraca z innymi polskimi towarzystwami naukowymi przy opracowywaniu wytycznych, stanowisk naukowych.
18) współpraca z NIL w sprawie nowelizacji ustawy o specjalizacjach oraz ustawowego podniesienia rangi i pozycji lekarskich towarzystw naukowych w ramach współdziałania ze strukturami państwowymi;
19) współpraca z Agencją Oceny Technologii Medycznych polegająca na przygotowywaniu opinii przez ekspertów PTK w celu usprawnienia procesu oceny nowych technologii i nowych leków.
20) Rozpoczęcie współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w zakresie wyceny procedur kardiologicznych.

Sprawozdanie z realizacji startegii dla PTK 2013-2015


1. Kadencja w latach 2013-2015 przebiegała pod hasłem „Chory po zawale serca”. Gównymi przesłankami podjęcia tego tematu były: wysoka liczba chorych z tym rozpoznaniem (rocznie zawału doznaje około 80 000 osób) i wciąż wysoki odsetek występowania niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych w okresie po szpitalnym. Pod tym hasłem odbył się Kongres PTK w 2014 roku w Poznaniu. Oprócz statutowej edukacji środowisk medycznych, w tym temacie wprowadziliśmy edukację naszych chorych. W ramach działąjącej już multimedialnej platformy edukacyjnej uruchomiliśmy portal ‘’co dalej po zawale ‘’, adresowany do chorych, właśnie z tym rozpoznaniem. Poprawa ich wiedzy z zakresu istoty choroby, optymalnego postępowana leczniczego z uwzględnieniem profilaktyki wtórnej bez wątpienia poprawi odległe wyniki leczenia. W ostanim etapie opracowania (recenzja) jest dokument ekspercki ‘’postępowanie diagnostyczne i lecznicze u chorych po zawale serca”, który planujemy wydać w formie hand-book na przełomie lat 2015-2016.

2. Dalszy rozwój platformy edukacyjnej poprzez opracowanie kolejnych kursów adresowanych do członków naszego Towarzystwa. Nowym elementem, bardzo cennym jest wprowadzenie dwóch kursów do programu specjalizacji z zakresu kardiologii i możliwość ich odbycia i zaliczenia poprzez właśnie platformę edukacyjną.

3. Dalsza edukacja społeczeństwa, w tym z zakresu udaru niedokrwiennego mózgu w następstwie migotania przedsionków. W końcowej fazie realizacji jest kolejny portal edukacyjny dla pacjentów z migotaniem przedsionków i dla członków ich rodzin. Celem jego uruchomienia jest poprawa wiedzy o istocie tej arytmii, możliwościach jej rozpoznania i prowadzenia profilaktyki zakrzepowej a przez to zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu.

4. W tej kadencji powołano Komisję PTK do spraw wspólpracy z Konsultantem Krajowym, która wspólnie z Komisją do współpracy z administracją państwową i Zarządem Głównym współdziałała z Ministertwem Zdrowia, NFZ, Sejmem, Senatem, AOTM. Liczne spotykania umożliwiły daszą poprawę wizerunku Towarzystwa jak i całego środowiska kardiologiczno-kardiochirurgicznego.


REALIZACJA ZADAŃ STATUTOWYCH W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Realizacja zadań statutowych była inspirowana i koordynowana przez Zarząd Główny PTK, który w okresie sprawozdawczym odbył 16 Zebrań, w tym 3 w formie telekonferencji oraz przeprowadził 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Członków PTK oraz 1 (jedno) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.
Szczegółowe sprawozdania i protokoły z Zebrań Zarządu Głównego i Walnych Zgromadzeń Członków PTK znajdują się w dokumentach Biura Zarządu Głównego PTK. W okresie sprawozdawczym Zarządowi Głównemu w realizacji jego zadań statutowych pomagało 11 Komisji PTK.

W mijającej kadencji działały następujące Komisje:
Komisja ds. współpracy Konsultantem Krajowym w dziedzinie Kardiologii (Przewodniczący – prof. Zbigniew Kalarus), Komisja Planowania i Rozwoju (Przewodniczący - prof. Piotr Hoffman), Komisja Nagród (Przewodnicząca – dr hab. Maria Olszowska), Komisja Nauki i Grantów (Przewodniczący – dr hab. Rafał Baranowski), Komisja Inicjatyw Klinicznych (Przewodnicząca - prof. Edyta Płońska-Gościniak), Komisja Promocji Zdrowia (Przewodniczący – dr hab. Piotr Jankowski,) Komisja Zagraniczna (Przewodniczący – prof. Piotr Pruszczyk), Komisja Informatyki i Telemedycyny (Przewodniczący – prof. Ryszard Piotrowicz), Komitet Naukowy Kongresów (Przewodniczący - prof. Dariusz Dudek), Komisja Wytycznych i Szkolenia (Przewodniczący - prof. Andrzej Budaj), Komisja Wyborcza (Przewodnicząca – dr hab. karina Wierzbowska-Drabik), Komisja ds. współdziałania z parlamentem i administracją państwową (Przewodniczący – dr hab. Tomasz Zdrojewski).

Aktualnie PTK działa w ramach 20 Sekcji i 1 Asocjacja
Sekcja Echokardiografii, Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny, Sekcja Kardiochirurgii, Sekcja Kardiologii Dziecięcej, Sekcja Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji, Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Sekcja Rytmu Serca , "Klub 30", Sekcja Kardiologii Eksperymentalnej, Sekcja "Choroby Serca u Kobiet", Sekcja Epidemiologii i Prewencji, Sekcja Niewydolności Serca, Sekcja Wad Serca, Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej, Sekcja Kardiologii Sportowej, Sekcja Kardiologii Nuklearnej, Sekcja Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii, Sekcja Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej, Sekcja Wad Wrodzonych Serca u Młodocianych i Dorosłych, Sekcja Krążenia Płucnego i Asocjacja Interwencji Sercowo Naczyniowych.

Liczba Oddziałów PTK realizujących zadania statutowe w społecznościach lokalnych wynosi 19:
Oddział Białostocki, Oddział Bydgoski, Oddział Gdański, Oddział Katowicki, Oddział Kielecki, Oddział Krakowski, Oddział Lubelski, Oddział Łódzki, Oddział Olsztyński PTK, Oddział Opolski, Oddział Podkarpacki, Oddział Poznański, Oddział Radomski, Oddział Szczeciński, Oddział Toruński, Oddział Warszawski, Oddział Włocławski, Oddział Wrocławski, Oddział Zamojski.


Wydawanie wytycznych pełnych i kieszonkowych ESC 2013-2015

Realizując cele statutowe PTK zorganizowane zostało wydanie przetłumaczonych wytycznych ESC:

1. Nadciśnienie tętnicze
2. Elektrostymulacja serca
3. Stabilna choroba wieńcowa
4. Cukrzyca
5. Operacje niekardiochirurgiczne
6. Choroby aorty
7. Kardiomiopatia
8. Rewaskuraryzacja mięśnia sercowego
9. Zatorowość płucna

Nakład wytycznych pełnych w Kardiologii Polskiej 20 000 egz, kieszonkowych 45 000 egz, za sumę około 725 559,00 PLN uzyskaną jako granty edukacyjne od firm farmaceutycznych (prof. Z. Kalarus); z nadwyżek grantów uzyskano zysk dla PTK w wysokości około 20 000,00 PLN.
Wprowadzanie i dystrybucja wytycznych na: konferencjach Sekcji PTK, konferencjach Kardiologii Polskiej i Wiosennych Konferencjach PTK 2011, 2012, przygotowanie sesji Komisji Wytycznych i Szkolenia na kongresach PTK we Wrocławiu 2013, Poznaniu 2014 i Wrocławiu 2015.
Stworzenie interaktywnych wytycznych ESC/PTK STEMI do wykorzystania na Platformie Edukacyjnej PTK.


Przyznawanie punktów edukacyjnych PTK

Przyznano 1069 punktów 162 wydarzeniom edukacyjnym (doc. P. Mitkowski i sekretariat w Poznaniu).

Współpraca z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym


1. Przy przygotowywaniu wytycznych ESC;

2. Przy przygotowaniu europejskiego programu specjalizacji z kardiologii – ESC Core Curriculum;

3. Realizowane Projekty we współpracy z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym:


1. Heart Failure Pilot and Long TermRegistry of the EURObservational Research Programme of the European Society of Cardiology – Koordynator prof. Jarosław Drożdż;
2. Atrial Fibrillation General Registry of the EURObservational Research Programme of the European Society of Cardiology – Koordynator prof. Zbigniew Kalarus;
3. Atrial Fibrillation Ablation registry of the EURObservational research Programme of the European Society of Cardiology – Koordynator prof. Zbigniew Kalarus;

4. Trans-Catheter Valve Treatment Registry of the EURObservational Research Programme of the European Society of Cardiology – Koordynator prof. Marian Zembala;

5. Pregnancy Registry of the EURObservational Research Programme of the European Society of Cardiology – Koordynator dr med. Agata Leśniak-Sobelga;

6. Chronic Ischemic Cardiovascular Disease Piolot of the EURObservational Research
Programme of the European Society of Cardiology – Koordynator prof. Hanna Szwed;

7. Acute Coronary Syndrome (ACS) STEMI Pilot Registry of the EURObservational Research Programme of the European Society of Cardiology – Koordynatorzy prof. Dariusz Dudek i dr hac. Jacek Legutko;


Publikowane dokumenty eksperckieW bieżącej kadencji wprowadzono nowy regulamin publikowania dokumnetów eksperckich na łamach Kardiologii Polskiej. W mininym okresie przyjęto do druku dwa ważne dokumnety:

1. Deklaracja Bałtycka - telemedycyna i health jako wsparcie procesów klinicznych w kardiologii – opinia Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Zespołu ds. Telemedycyny Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk.
2. Stanowisko PTK dotyczące oceny ogólnego ryzyka sercowo-naczyniowego. Nowa skala SCORE-PL.


Wspólne kursy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Warsaw Education Center Medtronic Poland (WEC)

1. Cykl kilkunastu szkoleń z zakresu elektrokariologii i elektroterapii dla pielęgniarek i techników medycznych;

Międzynarodowe Kongresy i Wiosenne Konferencje PTK


XVII Międzynarodowy Kongres PTK – Wrocław 26-28.09.2013
Kongres zgromadził ponad 4424 uczestników i 56 wystawców. Odbyło się 112 sesji naukowych i 16 satelitarnych. 11 sesji zostało nagranych i umieszczonych na Platformie Edukacyjnej PTK. Komitetowi Organizacyjnemu Kongresu Przewodniczył prof. Waldemar Banasiak, Kierownik Kliniki Kardiologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Tematem przewodnim Kongresu było: Heart Failure – From Prevention to Intervention. Program naukowy i dydaktyczny został przygotowany przez Komitet Naukowy Kongresów pod kierownictwem prof. Dariusza Dudka. Zysk finansowy dla PTK na poziomie 1 mln 296 tys. zł.


XVIII Międzynarodowy Kongres PTK – Poznań 18-20.09.2014
W Kongresie wzięło udział ok. 3400 uczestników. Komitet Organizacyjny Kongresu tworzyli: prof. Romuald Ochotny Przewodniczący doc. Przemysław Mitkowski. Program naukowy i dydaktyczny został przygotowany przez Komitet Naukowy Kongresów pod kierownictwem prof. UJ Dariusz Dudka. Tematem przewodnim Kongresu był: „Chory po zawale serca – jak poprawić jakość życia i dalsze rokowania”. W bogatym programie Kongresu znalazło się m.in.: 17 sesji specjalnych, 50 sesji dydaktycznych, 6 sesji przypadków klinicznych i 9 sesji satelitarnych. Kongres zakończył się sobotnia sesją Konsultanta Krajowego ds. Kardiologii prof. J. Kaźmierczaka zatytułowaną „Opieka Kardiologiczna w Polsce na tle Europy” Zysk finansowy dla PTK na poziomie 1 mln 431 tys. zł.


77. Wiosenna Konferencja PTK /VI Konferencja „Kardiologii Polskiej” - Wisła
11-12.04.2014


Konferencja zgromadziła ponad 570 uczestników. Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji przewodniczyła prof. Beata Średniawa. Tematem Konferencji były aktualne wytyczne ESC dotyczące: nadciśnienia tętniczego, stabilnej choroby wieńcowej, elektrostymulacji i zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Wykładom towarzyszyły zróżnicowane tematycznie warsztaty. Podczas konferencji odbyło się 6 sesji satelitarnych, 17 firm miało swoje stoiska wystawiennicze. Konferencja była na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Zysk finansowy dla PTK wyniósł 235.446,78 zł.


78. Wiosenna Konferencja PTK /VII Konferencja „Kardiologii Polskiej” - Wisła
8-9.05.2015


W Konferencji wzięło udział 616 uczestników. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Konferencji była ponownie prof. Beata Średniawa.Tematem Konferencji były wytyczne ESC z zakresu: kardiomiopatii przerostowej, zatorowości płucnej, chorób aorty, rewaskularyzacji serca i operacji niekardiochirurgicznych. W czasie konferencji odbyło się 8 sesji satelitarnych, 15 firm zbudowało swoje stoiska. Konferencja powtórzyła sukces z 2014 roku. Zysk finansowy dla PTK wyniósł 201.537,84 zł.


Światowy Dzień Serca – Zakopane 28 września 2014
Centralne Obchody Światowego Dnia Serca w 2014 r. pod hasłem: „Zawalcz o swoje serce” zorganizował Krakowski Oddział PTK. Szacunkowa liczba osób, które pojawiły się na festynie ok. 20.000.
W tym dniu w czasie imprezy udzielono:
- ok. 3000 porad specjalistycznych (lekarze, dietetycy)
- 2.500 pomiarów ciśnienia tętniczego
- 3.500 oznaczeń poziomu glukozy we krwi
- 1.200 oznaczeń poziomu cholesterolu we krwi
- 20 osób oddało krew (Ambulans Fundacji Kibicujemy Życiu)Multimedialna platforma edukacyjna na stronie PTK

We wrześniu 2012 roku Polskie Towarzystwo Kardiologiczne uruchomiło Multimedialną Platformę Edukacyjną PTK. Dostęp do niej otrzymali wszyscy aktywni Członkowie Towarzystwa. W ramach Platformy Edukacyjnej zostało uruchomionych wiele programów edukacyjnych w formie rozbudowanych kursów edukacyjnych prowadzonych w formule e–learning. Dotychczas uruchomiono 10 kursów edukacyjnych w tym unikatowy kurs/symulator do nauki opisów EKG. Tematyka kursów obejmuje: diagnostykę elektrokardiograficzną, diagnostykę inwazyjną tętnic wieńcowych, podstawy echokardiografii, obrazowanie serca przy pomocy rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, niedomykalność zastawki mitralnej, migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze, stabilną chorobę niedokrwienną serca oraz zatorowość płucną i niewydolność prawej komory. Każdy kurs przygotowany został przez grono kilkunastu ekspertów a proces koordynowany był przez Kierownika Naukowego kursu. Kursy zawierają wiele multimedialnych materiałów edukacyjnych, opisów przypadków i oparte są o aktualne wytyczne postępowania. Oprócz kursów odbiorcy Platformy edukacyjnej PTK mają dostęp do: najważniejszych i najciekawszych zagadnień z kardiologii, które dostępne w jednym miejscu w formie artykułów, prezentacji, materiałów wideo, wywiadów doniesienia naukowe. Nowością są interaktywne wytyczne ESC/PTK. Materiały wideo przygotowywane są przez zespół PTK TV wchodzący w skład redakcji Platformy, który działa m.in. podczas wydarzeń krajowych i zagranicznych. W oparciu o działalność PTK TV Polskie Towarzystwo Kardiologiczne w roku 2014 uruchomiło Multimedialny Serwis Naukowy, którego zadaniem jest dostarczanie aktualnej wiedzy każdemu praktykującemu lekarzowi. Projekt ten realizowany jest w oparciu o Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego a w jego ramach powstanie ok 300 multimedialnych doniesień.

Multimedialna Platforma Edukacyjna PTK cieszy się dużym zainteresowaniem Członków PTK. Od momentu jej uruchomienia (wrzesień 2012) do września 2015 roku użytkownicy wygenerowali ponad 60 tysięcy sesji i ponad 450 tysięcy odsłon z średnim czasem pobytu ponad 9 min co świadczy o wysokiej wartości edukacyjnej prezentowanych tam materiałów.

W roku 2015 w związku z strategią aktualnego Prezesa Zarządu Głównego został uruchomiony pierwszy z portali edukacyjnych dedykowany pacjentom i ich bliskim. W maju 2015 Polskie Towarzystwo Kardiologiczne uruchomiło serwis Co(dalej) po zawale?, który jest podstawowym elementem programu informacyjno-edukacyjnego dla osób po zawale serca, którego zadaniem jest przeciwdziałanie kolejnym zawałom i zmniejszeniu śmiertelności z tym związanej. Od maja do września portal ten odwiedziło już prawie 20 tysięcy osób.


Kardiologia Polska

W okresie dwóch lat ostatniej kadencji władz PTK, Kolegium Redakcyjne działało w niezmienionym składzie (dr med. Urszula Grochowicz, dr hab. med. Bronisław Bednarz, prof. Krzysztof J. Filipiak; pracownik biura redakcji – Sylwia Skibińska). Kolegium spotkało się łącznie 92 razy, na środowych posiedzeniach. W obecnym składzie kolegium pracuje od 1 stycznia 2012 roku.
„Kardiologia Polska” wydawana była regularnie, co miesiąc, w skali roku dodatkowo towarzyszyło jej około 12 suplementów. Współpracę z wydawcą (VIA MEDICA, Gdańsk) uważamy za bardzo dobrą, po przejściowych problemach, coraz lepiej działa również, na bieżąco poprawiany, system submisji i recenzji elektronicznej (panel elektroniczny). Za najważniejsze sukcesy ostatnich dwóch lat pisma, Kolegium Redakcyjne uważa:
- wprowadzenie procedury „ahead-of-print” pozwalającej na nadawanie numeru adresowego doi oraz indeksację w bazie PubMed MEDLINE prac zaraz po ich akceptacji, niezależnie od czasu oczekiwania na druk; jest to procedura sine qua non każdego indeksowanego, ambitnego pisma, zwiększa ona potencjalnie jego cytowalność i „przedłuża czas ekspozycji” tekstu do potencjalnego cytowania (citeable item) w krótkim, narzuconym w systemie IF okresie dwuletniego wpływu na wartość indeksu,
- najszybsze wśród wszystkich narodowych towarzystw kardiologicznych w Europie przetłumaczenie i opublikowanie w języku polskim, w regularnych numerach, sześciu wytycznych kardiologicznych w 2014 roku. Jesteśmy obecnie na dobrej drodze do powtórzenia tego sukcesu w 2015 roku,
- dalsze umiędzynarodowienie pisma i wzrost współczynnika odrzucania prac oryginalnych (aktualnie >50% rejection rate, w niektórych okresach rocznych liczonych rok-do-roku sięgał 69%)
- przyspieszenie obrotu recenzenckiego, dokoptowanie do grona recenzentów również recenzentów z: Niemiec, Włoch, Hiszpanii i USA.
- pozyskanie kilka niezwykle cennych prac typu STATE-OF-THE-ART. REVIEW wybitnych światowych kardiologów i badaczy nauk podstawowych,
- utrzymanie i niewielki wzrost IF do wartości 0,539 (największej od 2010 roku),
- utrzymanie tradycji wręczania nagród dla trzech Osób Najczęściej Cytujących „Kardiologię Polską” wg kryteriów IF oraz dla Pierwszych Autorów trzech najczęściej cytowanych prac z naszego pisma wg kryteriów ostatnio nadanego IF. Nagrodom towarzyszy statuetka odlana z brązu przez artystę plastyka – koszty odlania statuetek pokrywa Wydawca pisma,
- zorganizowanie 2 spotkań z recenzentami pisma na kolejnych kongresach PTK,
- współorganizowanie z sukcesem merytorycznym i organizacyjnym, wraz z zespołem klinicznym kierowanym przez prof. Zbigniewa Kalarusa, dwóch edycji Wiosennej Konferencji PTK / Konferencji „Kardiologii Polskiej” w 2014 i 2015 roku,
- współorganizowanie z innymi redaktorami naczelnymi pism o profilu kardiologiczno-naczyniowym konferencji „VECTORS” – konferencji pism wydawanych przez Wydawnictwo VIA MEDICA
- współorganizowanie sesji pod patronatem KARDIOLOGII POLSKIEJ na kilku konferencjach sekcji PTK w 2014 i 2015 roku.Prof. Zbigniew Kalarus
Prezes Zarządu Głównego PTK