Konkurs na ofertę przygotowania koncepcji i zawartości kursu e-learningowego pt. "Prewencja pierwotna i wtórna w chorobach układu sercowo-naczyniowego" dla Multimedialnej Platformy Edukacyjnej PTK

2016-01-22
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji, a następnie przygotowanie kursu e-learningowego dla Multimedialnej Platformy Edukacyjnej dotyczącego prewencji pierwotnej i wtórnej w chorobach układu sercowo-naczyniowego.

Materiały edukacyjne powinny być tworzone w oparciu o zakres wiedzy z uznanych dokumentów źródłowych (wytyczne towarzystw naukowych i grup roboczych, konsensusy ekspertów itp.). Szczególnie istotnymi dokumentami dla niniejszego kursu są aktualnie dostępne na www.ptkardio.pl: “Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej w 2013 roku”, „Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej w 2013 roku: dodatek internetowy”, „Wytyczne ESC dotyczące cukrzycy, stanu przedcukrzycowego i chorób układu sercowo-naczyniowego opracowane we współpracy z EASD”, „Europejskie wytyczne dotyczące zapobiegania chorobom serca i naczyń w praktyce klinicznej na 2012 rok”.

Kurs powinien składać się z wprowadzenia omawiającego zasadniczy cel prewencji z prezentacją danych epidemiologicznych oraz innych ważnych kwestii dla klinicysty, kolejne lekcje powinny omawiać zagadnienia zapobiegania chorób układu sercowo-naczyniowego ważne dla współczesnego klinicysty. Każda lekcja powinna kończyć się testem złożonym z 10 pytań.

Oferty należy przesyłać do dnia 18 lutego 2016 r. (decyduje data otrzymania pełnej dokumentacji) na adres: zarzad.glowny@ptkardio.pl

Poniżej znajduje się szczegółowy regulamin konkursu.


Regulamin konkursu na ofertę przygotowania koncepcji i następnie zawartości kursu e-learningowego (Edukacyjnego Bloku Tematycznego) pt. „Prewencja pierwotna i wtórna w chorobach układu sercowo-naczyniowego“ dla Multimedialnej Platformy Edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
I. Informacje ogólne

1. Postępowanie Konkursowe ma na celu wybór Zespołu Ekspertów Edukacyjnego Bloku Tematycznego wraz z Liderem Zespołu Ekspertów (dalej zwany: „Autor/Autorzy EBT”) na czas określony w Umowie o dzieło zawartej pomiędzy „Autorem/Autorem EBT” a Polskim Towarzystwem Kardiologicznym.

2. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK) uruchomiło Multimedialną Platformę Edukacyjną PTK, w ramach której tworzone będą kursy e-learningowe adresowane do członków PTK.

3. Kursy e-learningowe tworzone będą na podstawie umowy o dzieło przez „Autorów/Autorów EBT“, którzy wyłonieni zostaną w drodze konkursu ofert.

4. Kursy powinny odpowiadać specyfice e-learningu i muszą mieć charakter dzieła w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i być tworzone z myślą o tym celu.

5. Kurs “Prewencja pierwotna i wtórna w chorobach układu sercowo-naczyniowego” powinien być tworzony w oparciu o zakres wiedzy z uznanych dokumentów źródłowych (wytyczne towarzystw naukowych i grup roboczych, konsensusy ekspertów itp.). Szczególnie istotnymi dokumentami dla niniejszego kursu są aktualnie dostępne na www.ptkardio.pl: “Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej w 2013 roku”, „Wytyczne ESC dotyczące postępowania w stabilnej chorobie wieńcowej w 2013 roku: dodatek internetowy”, „Wytyczne ESC dotyczące cukrzycy, stanu przedcukrzycowego i chorób układu sercowo-naczyniowego opracowane we współpracy z EASD”, „Europejskie wytyczne dotyczące zapobiegania chorobom serca i naczyń w praktyce klinicznej na 2012 rok”.

6. Autorzy, a w szczególności Lider Zespołu Ekspertów, zobowiązują się do uaktualnienia kursu zgodnie z nowymi wytycznymi ESC zaplanowanymi do ogłoszenia w 2016 roku - „CVD Prevention”- Chairpersons: Massimo Piepoli & Arno W. Hoes oraz „Dyslipidaemias”, Chairpersons: Ian Graham & Alberico Catapano. Termin aktualizacji – 60 dni od ogłoszenia nowych wytycznych w wersji oryginalnej.

7. Kurs “Prewencja pierwotna i wtórna w chorobach układu sercowo-naczyniowego” powinien być tworzony w oparciu o „ESC Core Curriculum for the General Cardiologist (2013)” dostępny pod adresem http://www.escardio.org/education/coresyllabus/Pages/core-curriculum.aspx (http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/34/30/2381.full.pdf.)

8. Materiały muszą być poparte wyłącznie własnymi rycinami, tabelami, schematami, zdjęciami, filmami, zapisami badań EKG, echokardiografii, angiografii itp. we wszystkich lekcjach testu.

9. Liczba tematów (lekcji) w obrębie kursu nie jest limitowana, ale nie powinna przekraczać 20.

10. W skład każdej lekcji musi wchodzić krótki opis celów (wytycznych edukacyjnych), które zostaną osiągnięte po ukończeniu lekcji.

11. Wprowadzenie do kursu “Prewencja pierwotna i wtórna w chorobach układu sercowo-naczyniowego” powinno mieć charakter omówienia zasadniczego celu prewencji z prezentacją danych epidemiologicznych oraz innych ważnych kwestii dla klinicysty.

12. Kolejne lekcje powinny omawiać zagadnienia zapobiegania chorób układu sercowo-naczyniowego ważne dla współczesnego klinicysty.

13. Każda lekcja powinna kończyć się testem złożonym z 10 pytań.

14. W testach wymaganych jest 5 wariantów odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każda z odpowiedzi nieprawidłowych musi być opatrzona komentarzem wyjaśniającym potencjalną przyczynę nieprawidłowej odpowiedzi i naprowadzającym na samodzielny wybór właściwej opcji.

15. Wybór niewłaściwej odpowiedzi powinien, po odpowiednim komentarzu, prowadzić do ekranu lekcji pomagających zrozumieć omawiane zagadnienie.

16. Łączna liczba pytań w ramach kursu „Prewencja pierwotna i wtórna w chorobach układu sercowo-naczyniowego” powinna wynosić co najmniej 200.

17. Zakres tematyczny kursu pt. „Prewencja pierwotna i wtórna w chorobach układu sercowo-naczyniowego“ powinien obejmować najważniejsze zagadnienia objęte wymaganiami aktualnego programu specjalizacyjnego z dziedziny kardiologii.II. Wymaganie ofertowe

1. Pełną ofertę w formacie tekstowym lub lepiej PDF przesyła się elektronicznie na adres poczty elektronicznej Dyrektor Biura PTK Pani Beaty Lewandowskiej: zarzad.glowny@ptkardio.pl

2. Oferta powinna pochodzić z ośrodka/ośrodków wykonującego/-ych pełen profil badań kardiologicznych – wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

3. „Autorzy EBT“ zobowiązują się przekazać prawa autorskie do pełnej zawartości kursu na rzecz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

4. Ośrodek/ośrodki, z których pochodzą oferty, wyrażą zgodę na umieszczenie w ramach kursu e-learningowego zapisów badań wykonanych w danym ośrodku – wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

5. Czas tworzenia kursu nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu – wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

6. Lider zobowiązuje się do aktualizacji kursu zgodnie z nowymi wytycznymi ESC „CVD Prevention” oraz „Dyslipidaemias” w terminie nie dłuższym niż 60 dni od ich opublikowaniu w wersji oryginalnej – wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

7. Lider projektu zobowiązuje się do wprowadzenie niezbędnych modyfikacji oraz okresowej aktualizacji kursu (min. 1 raz w roku) przez okres 5 lat – wymagana pisemna deklaracja w imieniu zgłaszających ofertę.

8. Oferta powinna zawierać krótki opis koncepcji Edukacyjnego Bloku Tematycznego z tematami poszczególnych lekcji oraz składem osobowym Autorów, wybrany oferent otrzyma w dalszej kolejności wytyczne do przygotowania materiałów źródłowych.

9. Oferta powinna zawierać wymienione poniżej elementy, które będą podlegały ocenie przez Radę Naukową Multimedialnej Platformy Edukacyjnej PTK (dalej: Komisja Konkursowa):

a) imię i nazwisko, tytuł naukowy oraz dane kontaktowe osoby proponowanej do pełnienia funkcji Lidera projektu – kierownika zespołu ekspertów Edukacyjnego Bloku Tematycznego,

b) nazwy oraz dane kontaktowe pracowni i ośrodka/ośrodków, z których pochodzi oferta, oraz które w ramach koncepcji zostaną zaproszone do współpracy w zakresie opracowania materiałów,

c) imiona i nazwiska, tytuły naukowe oraz dane kontaktowe do wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie koncepcji kursu,

d) opis koncepcji Edukacyjnego Bloku Tematycznego wraz z ogólnym planem kursu e-learningowego z podziałem na moduły (lekcje).

10. Informacja o konkursie opublikowana zostanie dnia 25 stycznia 2016 na stronie internetowej www.ptkardio.pl


III. Zasady postępowania konkursowego

1. Postępowanie konkursowe przeprowadza 3-osobowa Komisja Konkursowa wybrana przez Zarząd Główny PTK. Skład Komisji jest niejawny. Jednym z członków Komisji powinien być członek Zarządu Głównego.

2. Konkurs uważa się za ważny, gdy złożona zostanie co najmniej 1 oferta odpowiadająca wszystkim wymogom formalnym.

3. Rozstrzygnięcia we wszystkich sprawach dotyczących konkursu Komisja podejmuje zwykłą większością głosów.

4. Komisja Konkursowa wybiera co najwyżej jedną ofertę.

5. Komisja Konkursowa może nie wybrać żadnej oferty.

6. Komisja Konkursowa przekazuje wyniki konkursu Prezesowi PTK do ostatecznej akceptacji bądź odrzucenia.

7. Wyniki konkursu są ogłaszane niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Prezesa PTK na stronie internetowej www.ptkardio.pl.

8. Komisja zastrzega sobie prawo do interpretowania regulaminu oraz przypadków spornych, nie ujętych w jego treści.


IV. Postanowienia końcowe

1. PTK zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, przesunięcia terminu jego rozstrzygnięcia bez podania przyczyny.

2. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty.

3. Od decyzji Komisji Konkursowej odnośnie wyniku postępowania konkursowego nie ma odwołania.

4. Oferty należy przesyłać do dnia 18 lutego 2016 (decyduje data otrzymania pełnej dokumentacji) na adres: zarzad.glowny@ptkardio.pl

5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 lutego 2016 roku.

6. Podpisanie Umowy o dzieło z „Autorem/Autorami EBT” nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu konkursu.

7. Pełny zakres wszystkich elementów kursu e-learningowego „Prewencja pierwotna i wtórna w chorobach układu sercowo-naczyniowego“ musi zostać przesłany pod wskazany adres do dnia 30 maja 2016 roku.

8. Aktualizacja zgodnie z nowymi wytycznymi ESC wszystkich materiałów kursu musi zostać przesłana pod wskazany adres do dnia 30 października 2016.

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.