Komunikat Komisji Wyborczej PTK w sprawie zgłaszania kandydatów do władz PTK w kadencji 2017-2019

2017-01-05
Warszawa, 05.01.2017 r.

Komisja Wyborcza PTK pragnie ogłosić, że do 25.08.2017 roku przyjmowane są zgłoszenia kandydatur do władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2017-2019.

Przypominamy o możliwości zgłaszania po trzech Kandydatów do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród oraz do Komisji Wyborczej PTK przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Zarządy Asocjacji, Sekcji i Oddziałów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Grupy Członków - tzw. I tryb wyborczy.

Prosimy także o zgłaszanie w tym trybie kandydatur na Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Poniżej zamieszczamy zasady zgłaszania do Komisji Wyborczej PTK kandydatur do władz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2017-2019.

W załączeniu oświadczenie kandydata – formularz potwierdzający zgodę na kandydowanie i deklarację uczestnictwa w działalności organu PTK.

1). Komisja Wyborcza zbiera zgłoszenia kandydatów na:
a. Członka Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród i Komisji Wyborczej
b. Prezesa Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
UWAGA:
- nie można zgłaszać jako kandydatów na członka Zarządu Głównego (ZG) osób, które były członkami ZG nieprzerwanie w ciągu dwóch ostatnich kadencji (2013-2015 i 2015-2017)

- nie można zgłaszać jako kandydatów na członka ZG lub Komisji Rewizyjnej osób, dla których od zaprzestania pełnienia funkcji członka Komisji Wyborczej nie upłynął okres dwóch lat

- nie można zgłaszać jako kandydatów na Prezesa Elekta PTK osób, które w przeszłości pełniły funkcję Prezesa PTK.

I tryb wyborczy:


Każda Asocjacja, Sekcja, Oddział, Zarząd Główny lub Grupa Członków (określona w Statucie PTK) może zgłosić 3 kandydatów do Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej, Komisji Nagród oraz do Komisji Wyborczej PTK.

Do zgłoszenia należy dołączyć wszystkie wymienione poniżej dokumenty:

a. list poparcia odpowiednio Asocjacji, Sekcji, Oddziału lub Zarządu Głównego; w przypadku Grupy Członków zgłoszenie winno być podpisane przez wszystkie osoby wchodzące w jej skład;

b. życiorys kandydata

c. oświadczenie kandydata – zawierające zgodę na kandydowanie i deklarację uczestniczenia w działalności danego organu PTK przez pełną kadencję.

II tryb wyborczy dla Asocjacji i Sekcji PTK wyboru kandydata do Zarządu Głównego
Każda Asocjacja i Sekcja może na swoim Walnym Zgromadzeniu wybrać jednego kandydata do ZG i zgłosić go Komisji Wyborczej. Do zgłoszenia należy dołączyć wszystkie wymienione poniżej dokumenty:

a. list przewodni odpowiednio Asocjacji lub Sekcji podpisany przez jej Zarząd z informacją, że kandydat został wybrany na Walnym Zgromadzeniu Asocjacji lub Sekcji

b. protokół Walnego Zgromadzenia (z wyszczególnieniem liczby głosów oddanych na kandydata) wraz z załącznikami do protokołu:
-listą obecności uczestników Walnego Zgromadzenia
-kartami wyborczymi z tajnego głosowania
-protokołem Komisji Skrutacyjnej z tajnego głosowania
c. życiorys kandydata

d. oświadczenie kandydata – zawierające zgodę na kandydowanie i deklarację uczestnictwa w działalności ZG przez pełną kadencję

Tak zgłoszeni kandydaci podlegają procedurze wyborczej zgodnie z § 5 pkt. 5.8.a i pkt. 5.13 Statutu PTK:

„5.8.a. Każda Asocjacja i każda Sekcja może wybrać i zgłosić 1 (jednego) kandydata do Zarządu Głównego Towarzystwa wybranego przez odpowiednio Walne Zgromadzenie Asocjacji bądź Walne Zgromadzenie Sekcji.
5.13. Spośród kandydatów wybranych i zgłoszonych zgodnie z punktem 5.8.a,
w oparciu o wyniki głosowań zawarte w protokołach Walnych Zgromadzeń Asocjacji i Walnych Zgromadzeń Sekcji złożonych Komisji Wyborczej zgodnie
z punktem 5.10.2 Statutu, Komisja Wyborcza sporządza listę 4 (czterech) członków Zarządu Głównego (lub mniejszą w przypadku wyboru mniejszej liczby Członków Zarządu Głównego), którzy uzyskali największa liczbę głosów wyborczych (głosów za kandydaturą przy dokonywaniu wyboru). Głosy wyborcze podlegają sumowaniu w przypadku wyboru i zgłoszenia tego samego kandydata przez różne Sekcje lub Asocjacje. Lista kandydatów sporządzona zgodnie z niniejszym punktem jest przedkładana Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa celem jej ogłoszenia. Pełna dokumentacja dotycząca wyborów Członków Zarządu Głównego zgodnie z punktem 5.8.a jest przekazywana przez Komisję Wyborczą do Zarządu Głównego.”

Zgłaszanie kandydatów na funkcję Prezesa-Elekta PTK


Zarząd Główny, Zarządy: Asocjacji, Sekcji, Oddziałów oraz Grupy Członków mogą zgłaszać kandydatury na Prezesa Elekta PTK. Do zgłoszenia należy dołączyć wszystkie wymienione poniżej dokumenty:

a. list poparcia odpowiedniej struktury, która zgłasza kandydata

b. życiorys kandydata

c. list motywacyjny kandydata z jego zgodą na kandydowanie na funkcję Prezesa-Elekta w kadencji 2017-2019, objęcie funkcji Prezesa PTK w kadencji 2019-2021 w przypadku jego wyboru i deklaracją aktywnego uczestniczenia w działalności PTK w następnej kadencji.

Przygotowane wg opisanych zasad zgłoszenia należy przesyłać do dnia 15.08.2017 r.
na adres:

Komisja Wyborcza PTK
ul. Stawki 3 A lok. 1-2
00-193 Warszawa


Z wyrazami szacunku,

dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
Sekretarz Komisji Wyborczej PTK

dr hab. n. med. Karina Wierzbowska-Drabik
Przewodnicząca Komisji Wyborczej PTK