Komunikat prof. Adama Witkowskiego – kandydata na Prezesa-Elekta PTK w kadencji 2017-19

2017-07-16
Szanowni Państwo,Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Przed nami kolejny Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podczas którego chciałbym ubiegać się o wybór na funkcję Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2017-19.

Od ponad 20 lat jestem członkiem PTK. W latach 2004-7 byłem Przewodniczącym Sekcji Kardiologii Inwazyjnej PTK i pełniłem również tę funkcję w kolejnej kadencji (2007-9).

W roku 2009 zostałem wybrany przez Walne Zgromadzenie PTK na członka Zarządu Głównego PTK w kadencji 2009-11. W czasie tej kadencji pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji ds. Inicjatyw Klinicznych. Kolejny raz zostałem wybrany na członka i sekretarza Zarządu Głównego PTK w kadencji 2011-13, co wiązało się z przygotowywaniem posiedzeń Zarządu oraz
sprawozdań, które od tej kadencji były umieszczane na stronie internetowej Towarzystwa.

Równolegle do aktywności w PTK pełniłem także funkcje w Board of European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions of the European Society of Cardiology (EAPCI ECS). W latach 2011-14 byłem zastępcą przewodniczącego Fellowship Committee, a w kadencji 2014-16 – przewodniczącym Fellowship Committee, co wiązało się z przyznawaniem grantów na staże szkoleniowe i naukowe. W kolejnej kadencji Zarządu EAPCI (2016-18) jestem przewodniczacym Valve for Life Committee. W latach 2015-16 realizowałem w Polsce z ramienia EAPCI ESC oraz PTK i AISN PTK kampanię „Zastawka to Życie“, mającą na celu zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów przezcewnikowej implatacji zastawki aortalnej (TAVI) Jej najważniejszym skutkiem było istotne zwiększenie liczby zabiegów TAVI w naszym kraju z 453 w roku 2014 do 871 w roku 2016, co zwiększyło częstość tych zabiegów z 12 do 22
na milion mieszkańców (przy średniej europejskiej około 50 zabiegów TAVI na milion mieszkańców).

Od wielu lat jestem również współdyrektorem Warszawskich Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej (WCCI), a od czterech lat Warsztatów Transcatheter Heart Team.

Jakie cele chciałbym zrealizować jako Prezes PTK?
W przypadku wyboru na Prezesa-Elekta jako temat wiodący mojej kadencji Prezesa PTK w latach 2019-21 chciałbym zaproponować Rozwój kompleksowej kardiologii. Jest to ważne i ostatnio intensywnie dyskutowane zagadnienie, w którym ogniskuje się współpraca kardiologów-klinicystów, kardiologów zajmujących się diagnostyką obrazową, wadami serca, niewydolnością serca, intensywną terapią kardiologiczną, kardiologią interwencyjną, zaburzeniami rytmu i przewodnictwa oraz kardiochirurgów i pielęgniarek. Przykładem może być nowoczesne, przezcewnikowe leczenie wad serca, a także wielokierunkowe leczenie niewydolności serca. W moim przekonaniu są to interdyscyplinarne pola to wspólnego działania.

Ponadto, za niezwykle ważne w kolejnych latach uważam realizację przez PTK następujących celów:
1) Pozyskiwanie środków finansowych dla Towarzystwa – poszukiwanie nowych źródeł finansowania, szczególnie w sytuacji, kiedy od 1 stycznia 2018 roku wyjazdy lekarzy na kongresy będą znacznie utrudnione z uwagi na nowe europejskie regulacje. Mocne wsparcie badań naukowych i wyjazdów zagranicznych tych koleżanek i kolegów, którzy mogą zaprezentować wyniki swoich prac będzie ważnym efektem działań wzmacniających finanse Towarzystwa;
2) Zabieganie o godne warunki pracy i realizację celów zawodowych i naukowych. PTK jest organizacją zrzeszającą i reprezentującą największą liczbę kardiologów oraz pielęgniarek i techników pracujących w oddziałach kardiologicznych. To według mnie nakłada na Towarzystwo obowiązek zabiegania o jak najlepsze warunki pracy oraz realizacji zawodowej i naukowej
dla całego naszego środowiska. PTK musi być dla swoich członków i blisko swoich członków;
3) Ścisła i stała współpraca PTK z organami administracji państwowej: centralnej (Ministerstwo Zdrowia, NFZ) oraz lokalnej (wojewodowie), a także z Sejmem, Senatem oraz z samorządami. PTK powinno być mocnym i wiarygodnym partnerem dla przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej, której głos i propozycje liczą się w dyskusji nad organizacją systemu ochrony zdrowia w Polsce. Każda dyskusja o zmianie systemu ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności dotycząca kardiologii, czy szerzej pojętej medycyny sercowo-naczyniowej, powinna toczyć się z udziałem Towarzystwa;
4) Intensywna promocja osiągnięć członków Towarzystwa i dostrzegalny przekaz wizerunku PTK jako silnej i prężnej organizacji służącej zawodom medycznym i naukowcom, tak by skuteczne wzmacniać zdrowie i dobrobyt polskiego społeczeństwa;
5) Powołanie Komisji ds. Studiów i Analiz Strategicznych, której zadaniem będzie odpowiedź na zasadnicze pytanie: Gdzie PTK i my, jego członkowie, będziemy za 10 lat? Komisja powinna składać się nie tylko z kardiologów, ale także z przedstawiciel przemysłu, prawników i polityków. Jej głównym celem będzie identyfikacja czynników sprzyjających i zagrożeń oraz zaproponowanie konkretnych planów dalszego rozwoju Towarzystwa;
6) Nowoczesna edukacja; kontynuacja intensywnego rozwoju Platformy Edukacyjnej PTK. Towarzystwo powinno podjąć intensywne działania, przy udziale konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii, które pozwolą przekonać Ministerstwo Zdrowia, że kursy na Platformie Edukacyjnej PTK powinny być uwzględnione w programie specjalizacji z kardiologii. Uważam, że PTK powinno być mocniej zaangażowane w proces specjalizacji lekarzy, a wydawane przez Towarzystwo i jego Sekcje certyfikaty powinny być uznawane przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ;
7) Współtworzenie i wdrażanie aktualnych wytycznych w kardiologii: Towarzystwo powinno nadzorować wprowadzanie zmieniające się wytycznych postępowania w kardiologii, uczestniczyć w procesie ich tworzenia oraz systematycznie analizować dane z rejestrów kardiologicznych;
8) Jakość w kardiologii i edukacja pacjentów. Powinniśmy kłaść nacisk na kontrolę jakość w kardiologii oraz edukację pacjentów o nowoczesnych standardach leczenia. Naszym obowiązkiem jest promocja profilaktyki chorób układu krążenia oraz zachowań prozdrowotnych w polskim społeczeństwie
9) Współpraca z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym (ESC) i jego
agendami oraz Grupami Roboczymi i Asocjacjami. Wymaga to podjęcia indywidualnych, ale koordynowanych przez Towarzystwo działań zewnętrznych. Istotnym działaniem w tym kontekście będzie również przygotowanie angielskojęzycznej wersji strony internetowej PTK;
10) Wybory Prezesa-Elekta i członków Zarządu Głównego PTK: proponuję nowy tryb wyborczy, co wymaga odpowiednich zmian w statucie Towarzystwa. Należy rozpocząć debatę na ten temat z udziałem jak najszerszej reprezentacji naszego środowiska. Wyłanianie kandydatów do w/w funkcji powinno być zdemokratyzowane, a jasne kryteria dostępne na stronie internetowej PTK. Komisja Wyborcza (zamiast Zarządu Głównego) powinna udzielać rekomendacji kandydatom, których zgłoszenia są zgodne z opublikowanymi kryteriami.
Ostateczny wybór następowałby podczas głosowania na Walnym Zgromadzeniu
członków PTK.

Mam nadzieję, że moje doświadczenie i zaproponowany program dalszego rozwoju PTK spotka się z życzliwym odbiorem.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy, proszę o Państwa głosy podczas wyborów na Walnym Zgromadzeniu Członków PTK w dniu 21 września w Katowicach.

Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Prof. dr hab. med. Adam Witkowski