Zapytanie ofertowe - PolEcho 2022

2021-11-18

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - Sekcja Echokardiografii organizuje:

„XXIII Ogólnopolską Konferencję Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PolEcho 2022” .

Termin konferencji: 6-7 maja 2022 r.

Miejsce konferencji: Międzynarodowe Centrum Konferencyjne w Katowicach, plac Sławika i Antalla 1

Przewidywana liczba uczestników stacjonarnie (on-site): ok. 900-1000 + z równoczesnym nagrywaniem wykładów i transmisją on-line wybranych sesji plenarnych

Organizację konferencji Sekcja Echokardiografii PTK pragnie powierzyć profesjonalnej firmie z dużym doświadczeniem.

Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie konferencji należeć będzie:

Zadanie 1:

 1. Wynajem na rzecz PTK przestrzeni i sal na miejsce obrad i wystawę firm farmaceutycznych i sprzętowych
 2. Aranżacja obiektu i sali wykładowej dla potrzeb konferencji, w tym zorganizowanie pokoju dla wykładowców oraz przestrzeni na sesję plakatową (przewidywana liczba plakatów – 40)
 3. Zapewnienie obsługi technicznej sali wykładowej / sal wykładowych (w tym transmisja wybranych sesji z głównej sali wykładowej) i całego obiektu, w tym pokoju wykładowców i zaproszonych Gości, wraz z przygotowaniem pomieszczenia i systemu dla przyjmowania prezentacji, przy zachowaniu możliwości podłączania komputerów prezenterów bezpośrednio na mównicach
 4. Zapewnienie transmisji wykładów
 5. Zapewnienie obsługi cateringowej dla uczestników konferencji
 6. Przygotowanie wystawy firm farmaceutycznych i produkujących sprzęt medyczny oraz korespondencja techniczna z firmami i zapewnienie pomocy wystawcom w czasie przygotowania stoisk wystawienniczych
 7. Zakup i spakowanie toreb z materiałami kongresowymi
 8. Profesjonalna dokumentacja fotograficzna całego wydarzenia

Zadanie 2:

 1. Rejestracja uczestników drogą elektroniczną i w czasie konferencji, z możliwością dokonywania płatności kartą płatniczą, obsługa recepcji z wydawaniem identyfikatorów i materiałów kongresowych.
 2. Gromadzenie na specjalnie do tego celu utworzonym subkoncie opłat zjazdowych wpłacanych przez uczestników konferencji lub inne podmioty działające w ich imieniu, ich księgowanie oraz wystawianie odpowiednich dokumentów księgowych celem potwierdzenia wpływu ww. opłat zjazdowych.
 3. Zorganizowanie zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla uczestników konferencji, w tym rezerwacja hotelu dla wykładowców i zaproszonych Gości konferencji (ok. 90 osób)
 4. Pomoc w rezerwacji i zakupie biletów lotniczych dla Gościa zagranicznych, w tym korespondencja z tym związana
 5. Zapewnienie rezerwacji hotelowej drogą elektroniczną
 6. Przygotowanie spotkania towarzyskiego dla uczestników konferencji w dniu 06 maja 2022 (preferowane miejsce spotkania na terenie miasta Katowic – np. Walcownia)
 7. Zapewnienie transportu na trasie hotel-MCK i hotel-spotkanie towarzyskie dla wykładowców i zaproszonych Gości konferencji (ok. 90 osób)
 8. Zorganizowanie kolacji dla wykładowców i zaproszonych Gości konferencji w dniu 05 maja 2022

Zadanie 3:

 1. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z zaproszonymi Gośćmi, wykładowcami i prezentującymi prace naukowe, w tym możliwość przesyłania drogą elektroniczną streszczeń prac oryginalnych
 2. Przygotowanie i prowadzenie strony www konferencji (uruchomienie w pierwszej wersji w ciągu miesiąca od podpisania umowy) w wersji polskojęzycznej i angielskojęzycznej
 3. Szeroka informacja o konferencji (media, strona internetowa, czasopisma medyczne)
 4. Przygotowanie i wydanie materiałów konferencyjnych, w tym programu konferencji
 5. Opracowanie logo konferencji (w ciągu 14 dni od podpisania umowy)
 6. Ubezpieczenie konferencji.
 7. Uzyskanie punktów edukacyjnych oraz certyfikatów INPHARMA i MedTech dla Konferencji
 8. Przygotowanie niezbędnych dokumentów księgowych i współpraca w rozliczeniu konferencji z Działem Finansowo-Księgowym PTK.

 

Oferty w wersji papierowej, podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania oferenta, należy składać w terminie do 31 grudnia 2021 r. na adres:

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
I Katedra I Klinika Kardiologii SUM w Katowicach
GCM – Szpital Ochojec
ul. Ziołowa 47 (Sekretariat - p.187)
40-635 Katowice
z dopiskiem „XXIII Konferencja SE PTK”.

oraz równolegle w wersji elektronicznej należy przesłać na oba adresy mailowe:

kmiziastec@gmail.com

adaberger@wp.pl

Oferta winna zawierać informacje wg wykazanej poniżej specyfikacji, niezbędnej w przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy:

 1. Firma, siedziba i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).
 2. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą działać przy wykonaniu oferty (umowy) posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia.
 3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 4. Oświadczenia oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji;
 5. Referencje świadczące o doświadczeniu oferenta w przeprowadzeniu przynajmniej trzech tego typu konferencji naukowych z udziałem środowiska medycznego.
 6. Szczegółowe określenie przedmiotu oferty,
 7. Wskazanie podwykonawców, jeśli oferent zamierza z nich skorzystać,
 8. Określenie ceny wykonania zamówienia wraz ze sposobem obliczenia ceny oraz kosztorysem,
 9. Oświadczenie oferenta o znajomości warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu ofertowym i nie zgłaszaniu w stosunku do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, żadnych roszczeń związanych z niniejszym postępowaniem oraz złożoną ofertą, w tym związanych z nie wybraniem oferty oferenta lub nie wybraniem żadnej oferty, a także związanych z ewentualnym unieważnieniem niniejszego postępowania.

 

Szczegółowy zakres i warunki współpracy zostaną sprecyzowane przez strony w umowie.

Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej elementów, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego. Z tytułu nieprzyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do PTK.

Oceny ofert dokona komisja złożona z członków Komitetu Organizacyjnego i Zarządu Sekcji Echokardiografii.

Powyższe postępowanie przebiegać będzie dwuetapowo:

- I etap złożenie oferty;

- II etap spotkanie z oferentami wybranymi w pierwszym etapie kwalifikacji.

PTK może zrezygnować z II etapu postępowania bez podania przyczyny.

 

Harmonogram:

Termin składania ofert w formie pisemnej i elektronicznej: 31 grudnia 2021 r.

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie: 21 stycznia 2022 r. (Katowice)

Planowane podpisanie umowy: 28 luty 2022 r.

 

Komitet Organizacyjny

XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

Jako załącznik do oferty, stanowiący jej część integralną, należy przedstawić koszty z uwzględnieniem poszczególnych punktów zapytania w ramach zadań.