Zapytanie ofertowe na organizację XXV Sympozjum Sekcji Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku PTK

2021-12-07

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku organizuje:

„XXV Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego”.

Termin konferencji: 27-28.05.2022 r.
Forma  konferencji: online
Przewidywana liczba uczestników: około 350 do 400.

Organizację konferencji Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK pragnie powierzyć profesjonalnej firmie z dużym doświadczeniem.

Do głównych zadań firmy odpowiedzialnej za zorganizowanie konferencji należeć będzie:

 1. Przygotowanie dwóch kanałów transmisji sesji (wykładów, debat) bez obecności na miejscu wykładowców, z transmisją wszystkich wykładów (dyskusji) spoza studia.
 2. Transmisja „on-line” i „off-line” wszystkich sesji dla zalogowanych uczestników Sympozjum.
 3. Nagranie wybranych wykładów z możliwością ich emisji w czasie konferencji i ustalonym okresie po jej zakończeniu.
 4. Zapewnienie interaktywnego udziału uczestników konferencji z możliwością zadawania pytań wykładowcom w czasie rzeczywistym.
 5. Zapewnienie możliwości zamieszczania reklam na stronie internetowej konferencji (wirtualna wystawa) oraz w kanale, w którym będą transmitowane sesje. Reklamy umieszczane na stronie internetowej powinny umożliwiać interakcję z partnerami konferencji. 
 6. Stworzenie mechanizmu umożliwiającego dostęp do zawartości konferencji wyłącznie po zalogowaniu się uczestnika.
 7. Korespondencja techniczna z firmami i pomoc w pozyskiwaniu partnerów konferencji oraz zapewnienie pomocy wystawcom i partnerom konferencji.
 8. Rejestracja uczestników drogą elektroniczną przed i w czasie konferencji z możliwością dokonywania płatności kartą płatniczą i online, raporty zgłoszeniowe oraz wystawianie faktur uczestnikom.
 9. Umożliwienie przesyłania drogą elektroniczną streszczeń prac i przypadków klinicznych na sesję konkursową, wraz z systemem internetowej oceny nadesłanych przypadków przez jury sesji konkursowej, zgodnego z wymogami PTK.
 10. Zapewnienie informacji oraz korespondencji z zaproszonymi gośćmi i wykładowcami.
 11. Przygotowanie i prowadzenie strony www konferencji.
 12. Szeroka promocja konferencji (media, strona internetowa, czasopisma medyczne, konferencje medyczne).
 13. Przygotowanie i elektroniczna dystrybucja certyfikatów uczestnictwa w konferencji.
 14. Ubezpieczenie konferencji.
 15. Certyfikacja wydarzenia w ramach INFARMY .
 16. Przygotowanie niezbędnych dokumentów księgowych i współpraca w rozliczeniu konferencji z Działem Finansowo-Księgowym PTK
 17. Zabezpieczenie dobrej bieżącej współpracy z Komitetem Organizacyjnym.

Informacje ogólne:
1. Konferencja odbędzie się w terminie 27-28.05. 2022.
2. Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez uprawnionych przedstawicieli obu stron.
3. Komisja zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub jej elementów, jak również nie wybrania żadnej ze złożonych ofert bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji i bez konieczności zawiadamiania o powziętej decyzji. Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie stosuje się przepisów art. 66-71 kodeksu cywilnego. Z tytułu nieprzyjęcia oferty oferentowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do PTK.

Informacje szczegółowe:
1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać:
a. nazwę i adres oferenta,
b. wydruk z CEiDG/KRS,
c. datę sporządzenia oferty, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta,
d. szczegółowe określenie przedmiotu oferty,
e. wskazanie terminu obowiązywania oferty,
f. określenie warunków finansowych realizacji przedmiotu oferty,
g. oświadczenie oferenta, że nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości oraz, że nie jest w stanie likwidacji,
h. oświadczenie oferentów składających wspólną ofertę o ich solidarnej odpowiedzialności przy wykonywaniu zobowiązań.
3. Każdy oferent może złożyć jedną ofertę.
4. Oferta złożona po terminie bądź z brakami formalnymi nie będzie uwzględniana. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy oferta zawiera drobne braki oferent może zostać wezwany do uzupełnienia oferty w wyznaczonym terminie o brakujące dane.

Wybór najlepszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
§ Cena
§ Doświadczenie
§ Wiarygodność
Harmonogram:
Termin składania ofert w formie pisemnej: 31.12. 2021
Rozstrzygnięcie: do 15.01. 2022
Podpisanie umowy: do 30.01. 2022
Oferty należy przesłać pocztą (z dopiskiem na kopercie: „Konferencja Sekcji Rehabilitacji 2022”) na adres:

Agnieszka Mawlichanów
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
ul. Prądnicka 80
31- 202 Kraków

oraz w wersji elektronicznej na adres mailowy:
a.mawlichanow@szpitaljp2.krakow.pl w terminie do dnia 31.12. 2021.

Informacji udziela:
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Michał Gałaszek
tel.: 692-466-974
mail: galaszek@scr-ustron.com.pl

Załącznik

Oferta + załącznik