Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK w dniu 21.09.2022 r.

2022-08-08

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) zgodnie z pkt. 6.12.1 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów PTK, które odbędzie w dniu 21.09.2022 r. online 


I termin - godzina 16:00
II termin - godzina 16:15

Porządek Obrad:

 1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad Zebrania.
 4. Przyjęcie Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK w dniu 22 kwietnia 2022 roku.*
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PTK za rok obrotowy 2021:
  a. prezentacja sprawozdania finansowego przez Skarbnika PTK;
  b. prezentacja opinii Komisji Rewizyjnej PTK n/t sprawozdania finansowego PTK;
  c. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PTK.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021.
 7. Przedstawienie przyczyn konieczności zmian Statutu PTK i podjęcie uchwały w przedmiocie głosowania wszystkich zmian Statutu PTK w drodze jednej uchwały.
 8. Głosowanie nad zmianami w Statucie PTK.
 9. Dyskusja nad zmianą wysokości składki członkowskiej w PTK.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Zebrania.

*Dokument dostępny do wglądu na stronie internetowej PTK: www.ptkardio.pl

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów PTK, które odbyło się online w dniu 22.04.2022 roku.