Regulamin działania Komisji Nagród PTK

Regulamin działania Komisji Nagród PTK

 

§ 1


Zarząd Główny PTK na wniosek Komisji Nagród przyznaje w każdym roku kalendarzowym jedną Nagrodę Naukową za osiągnięcia naukowe oraz trzy równorzędne Nagrody za Publikacje Naukowe. Nagrody wręczane są podczas corocznego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

§ 2


Nagroda Naukowa przyznawana jest Autorowi lub Zespołowi Autorów członków PTK, za osiągnięcia w określonej dziedzinie kardiologii udokumentowane znaczącymi publikacjami, (co najmniej 5 publikacji) w okresie poprzedzających pięciu lat od złożenia wniosku o przyznanie nagrody. Jedna z osób kandydujących do nagrody musi być współautorem wszystkich tych prac, a każda z pozostałych współautorem co najmniej połowy przedstawionych prac. Skład zespołu kandydującego do Nagrody określony jest w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Każda osoba spełniająca kryteria kandydowania do nagrody, będąca współautorem zgłoszonych prac, wyraża pisemną zgodę lub brak zgody do udziału w zespole kandydującym. Prace dokumentujące osiągnięcie mogą pochodzić z polskich lub zagranicznych ośrodków i muszą spełniać łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria:
1. pełnotekstowe prace oryginalne, z wyłączeniem listów do redakcji,
2. prace zostały opublikowane w okresie 5 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie Nagrody. Za opublikowanie pracy uznaje się przypisanie
pracy tomu, numeru wydania wraz z numerami stron artykułu lub opublikowanie w formie elektronicznej z przyznaniem numeru DOI, o roku publikacji decyduje data przyznania numeru DOI,
3. pierwszym autorem pracy, lub ostatnim autorem pracy jest jedna z osób kandydujących do nagrody, członek PTK z afiliacją polskiego ośrodka.

§ 3


Nagrody za Publikacje przyznawane są Zespołowi Autorów za znaczącą publikację naukową opublikowaną w czasopiśmie medycznym o największym IF, która spełnia wszystkie niżej wymienione kryteria :
1. pełnotekstowa praca oryginalna, z wyłączeniem listów do redakcji,
2. praca została opublikowana w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie Nagrody i posiada afiliację polskiego ośrodka. Za opublikowanie pracy uznaje się przypisanie pracy tomu, numeru wydania wraz z numerami stron artykułu
3. pierwszym autorem pracy, lub ostatnim autorem pracy jest jedna z osób kandydujących do nagrody, członek PTK.

Formularz zgłoszeniowy pracy do Nagrody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 4


Wartość finansowa nagród jest ustalana przez Zarząd Główny. O podziale nagrody decydują członkowie nagrodzonego Zespołu Autorów.

§ 5


Kandydatów do Nagród przedstawia Zarządowi Głównemu PTK Przewodniczący Komisji Nagród na podstawie analizy zgłoszeń indywidualnych członków Towarzystwa. Za ostateczny termin zgłaszania kandydatur przyjmuje się 10 marca następnego roku.

§ 6


Uchwały Komisji dotyczące wyboru kandydatów do Nagród zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Przewodniczący Komisji przekazuje propozycję Prezesowi PTK najpóźniej na tydzień przed Wiosenną Konferencją Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

§ 7


Zarząd Główny podejmuje decyzje o przydzieleniu Nagród w głosowaniu tajnym.

§ 8


Nagrodę może otrzymać członek Komisji Nagród PTK lub pracownik naukowy zatrudniony w klinice/zakładzie kierowanym przez członka Komisji. Członek Komisji nie bierze udziału w głosowaniu nad przyznaniem Nagrody jemu lub kandydatowi pochodzącemu z jednostki organizacyjnej kierowanej przez niego.

§ 9


Uzyskanie innej nagrody nie wyklucza ubiegania się o nagrodę PTK.

 

Regulamin działania Komisji Nagród PTK.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.